ຂອງຟີຣ

ຟຼີລາຍເຊັ່ນໂປແກມ TuneUp Utilities 2012

ໂປແກມ TuneUp Utilities 2012 ເປັນໂປແກມທີ່ຈະມາຈັດການລະບົບການທຳງານຂອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບໃນການທຳງານດີຍິ່ງຂຶ້ນເຊັ້ນ: ຈັດການຟາຍຂື້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນໂຕການເຮັດໃຫ້ໃຊ້ເນື້ອທີ່່ຂອງ ທ່

ຟຼີເກມ Plants vs. Zombies HD ສຳລັບ iPhone, iPad ແລະ iPod

ທາງ IGN ເພິ່ນໄດ້ແຈກເກມ Plants vs. Zombies HD  ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ Apple ເຊັ່ນ: iPhone, iPad ແລະ  iPod ເປັນຕົ້ນ, ໃຜຢາກຫຼິ້ນ ເກມດີໆມ່ວນໆກໍແນະນຳເກມນີ້ເລີ

ໃຊ້ Kaspersky Anti Virus 2013 ຟຼີລາຍເຊັນ 1 ປີ

Kaspersky Lab ຮ່ວມກັບ ASUS ແຈກໂປແກມ Kaspersky Anti Virus 2013 ໃຫ້ນັກຫຼິ້ນເກມທີ່ໃຊ້ ເມນບ໋ອດ (Mainboard) ASUS ROG Motherboard (Republic of Gamers) ເປັນເມນບ໋ອດທີ່ຈຳໜ່າຍ ໃຫ້ແກ່ລູ