Creating a 3D topographic map with Blender

ໃນບົດຄວາມນີ້ ເຮົາຈະມາອະທິບາຍ ວິທີການສ້າງແຜນທີ 3ມິຕິ ຜ່ານ blender – ເຄື່ອງມື open source ສຳລັບການສ້າງໂມເດວ 3 ມິຕິ – ເຊິ່ງວ່າ ວິທີການສ້າງໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນ

NOTE: Ask Questions to Make Data-Driven Desions

ການຕັ້ງຄຳຖາມທີ່ດີ ຈະນຳໄປສູ່ຄຳຕອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄຳຖາມ ເປັນຂັ້ນຕອນທຳອິດ ຈາກ ທັງໝົດ 6 ຂັ້ນຕອນ ຂອງ life cycle ໂປເຈັກໜຶ່ງ ຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມູນ: Ask, Prepare,

NOTE: Prepare Data for Exploration

Selecting the right data ການເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຕອບບັນຫາທີ່ເຮົາຢາກຮູ້ໄດ້ ເວລາເຮົາຈະເກັບຂໍ້ມູນ ເພື່ອນຳມາວິເຄາະ ເຮົາຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຫຍັງແດ່

NOTE: Foundation of Data-Analytical skills are so important!

ເປັນຫຍັງ analytical skills ຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບ data analyst? Analytical skills ເປັນທັກສະທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຳເປັນສຳລັບໃນດ້ານ academic ພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າ ທັກສະນີ້ຖ້າເບິ

ອິນເຕີເນັດສາຍຂອງ Unitel ແພັກເກດໃດຄຸ້ມຄ່າສຸດ

ເວລາເຮົາຈະເລືອກແພັກເກດອິນເຕີເນັດບ້ານ ຫຼື ເນັດໄຟເບີ (fiber optic) ເຮົາກໍຈະເບິ່ງເລື່ອງຄວາມໄວ ຕໍ່ມາ ກໍຈະເບິ່ງເລື່ອງລາຄາຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ ແຕ່ບັນຫາຄື ເຮົາຈະເລືອກແພັ