ການລົງສໍາຫຼວດ ມີຫຍັງແນ່ທີ່ເຮົາຄວນຮູ້?

ການເຮັດການສໍາຫຼວດໃດໜຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າມີການກຽມພ້ອມຫຍັງແນ່ ແລະ ມີຫຍັງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຄໍານຶ່ງເຖິງ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ອ່ານຕໍ່ໄປນີ້ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງເທົ