Unitel ປ່ຽນແພັກເກດອິນເຕີເນັດ 3G ໃໝ່

 

ໃນໄລຍະສອງຫາສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາທາງບໍລິສັດ Unitel telecom ໄດ້ປ່ຽນການນຳໃຊ້ແພັກເກດອິນເຕີເນັດ 3G ໃໝ່ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  1. ແພັກເກດ Lt0 ຄ່າບໍລິການແມ່ນ 90 ກີບ/1 MB
  2. ແພັກເກດ Ltu120 ຄ່າບໍລິການແມ່ນ 120,000 ກີບ/ເດືອນ ໃຊ້ໄດ້ບໍ່ຈຳກັດການຮັບ/ສົ່ງຂໍ້ມູນ(Unlimited)
  3. ແພັກເກດ Ltu200 ຄ່າບໍລິການແມ່ນ 200,000 ກີບ/ເດືອນ ໃຊ້ໄດ້ບໍ່ຈຳກັດການຮັບ/ສົ່ງຂໍ້ມູນ(Unlimited)
  4. ແພັກເກດ Ltu5 ຄ່າບໍລິການແມ່ນ 5,000 ກີບ/ມື້  ຈຳກັດການຮັບ/ສົ່ງຂໍ້ມູນ 800 MB (ຖ້າກາຍຈຳນວນທີ່ໃຫ້ແມ່ນເສຍ 9 ກີບ/ 1MB)
  5. ແພັກເກດ Lt50 ຄ່າບໍລິການແມ່ນ 50,000 ກີບ/ເດືອນ ຈຳກັດການຮັບ/ສົ່ງຂໍ້ມູນ 1,2GB/ເດືອນ

ຂອບໃຈທີ່ມາ Unitel ແລະ Laoitnews Facebook Pages