Facebook Home ເປີດໃຫ້ ດາວໂຫຼດທົ່ວໂລກສຳລັບ Android & ອັບເດດແອບ Facebook ໃນ IO

Facebook ໄດ້ປ່ອຍອັບເດດແອບ Facebook ໃຫ້ກັບ IOS, ສວ່ນທາງ Android ເພິ່ນໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດາງໂຫຼດໃນ Play Store ທົ່ວໂລກແລ້ວ.

Facebook ສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການ IOS

ສ່ວນທີ່ຖືກປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າມາແມ່ນ Chat Heads ທ່ານສາມາດແຊດນຳໝູູ່ຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍທີ່ທ່ານສາ ມາດເຂົ້າໄປໃຊ້ງານສວ່ນອື່ນໃນແອບ, ເຮົາສາມາດສົ່ງ Sticker ໃນ Facebook ຄືກັນກັບໃນ Line ໄດ້ແລ້ວ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງ. ນອກນັ້ນ Facebook ຍັງໄດ້ປັບປ່ຽນໜ້າຕາ New Feed ໃໝ່ໃຫ້ເຂົ້າກັບ iPad ຍິ່ງຂຶ້ນ.

facebook update for IOS new feed 1

ພາບຕົ້ນສະບັບ http://a1714.phobos.apple.com/us/r1000/086/Purple2/v4/f7/28/42/f72842da-f54a-4581-ce3e-8968781eefe4/mzl.tveqidwh.320×480-75.jpg

facebook update for IOS new feed 2

ພາບຕົ້ນສະບັບ http://a420.phobos.apple.com/us/r1000/101/Purple/v4/d7/0d/56/d70d56e2-69fe-6fff-9a66-fd554c3f1d4c/mzl.qkzgqtwu.320×480-75.jp

facebook update for IOS new feed 3

ພາບຕົ້ນສະບັບ http://a1454.phobos.apple.com/us/r1000/086/Purple2/v4/2a/47/b4/2a47b442-0353-e06f-77b9-7fd17ecaa159/mzl.wekspuee.480×480-75.jpg

facebook update for IOS new feed 5

ພາບຕົ້ນສະບັບ http://a688.phobos.apple.com/us/r1000/069/Purple2/v4/b3/46/43/b346433f-cf63-5601-1448-f0a41b125008/mzl.puycgsty.320×480-75.jpg

facebook update for IOS new feed 5

ພາບຕົ້ນສະບັບ http://a234.phobos.apple.com/us/r1000/077/Purple/v4/cc/5c/7a/cc5c7aa6-3d48-42fe-f941-742034f57283/mzl.wdcebcew.480×480-75.jpg

Facebook Home ປ່ອຍໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກດາວໂຫຼດໃນ Play Store ແລ້ວແຕ່ຍັງຈຳກັດລຸ່ນທີ່ດາວໂຫຼດໄດ້ຢູ່ ຄື: HTC One X, One X+, Samsung Galaxy S 3, Galaxy Note 2, ສ່ວນ HTC One ແລະ Galaxy S4 ຈະຮອງຮັບໃນອານາຄົດ. ຖ້າໃຜຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ລຸ່ນນີ້ຢູ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ Facebook Home ໄດ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງຂ່າວນີ້

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ App Store | Play Store

ຂອບໃຈທີ່ມາ Thenextweb