ຂໍ້ກຳນົດໃນການໃຊ້ງານສະ ບັບໃໝ່ຂອງ Instagram ເປີດໃຊ້ແລ້ວມື້ນີ

Terms of Use(ຂໍ້ກຳນົດໃນການໃຊ້ງານ) ຂອງເວັບແບ່ງປັນຮູບຖ່າຍຊື່ດັງ Instagram ໄດ້ປ່ຽນຂໍ້ກຳນົດໃນການໃຊ້ງານເວັບເພິ່ນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ມີຜົນ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ 19/01/2013 ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກ ການປະທທ້ວງຈາກຫຼາຍຜູ້ໃຊ້ວ່າບໍ່ເຫັນດີກັບຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ກໍຕາມ. ຂໍ້ເດັ່ນເລີຍທີ່ສຳຄັນຂອງ ການປ່ຽນຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ນີ້ແມ່ນ ຮູບຂອງທ່ານຈະຖືກ ເອົາໄປໂຄສະນາໂດຍຜູ້ສະໜັບສະໜູນ(Sponser) ໂດຍທີ່ບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ, Instagram ຈະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ກບັ Facebook(ບໍ ລິສັດແມ່). ຖ້າໃຜບໍ່ພໍໃຈກັບຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ນີ້ແມ່ນທ່ານບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ງານເລີຍ ເພິ່ນວ່າ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ Instagram

ຂອບໃຈທີ່ມາ theverge