Unitel

ອິນເຕີເນັດສາຍຂອງ Unitel ແພັກເກດໃດຄຸ້ມຄ່າສຸດ

ເວລາເຮົາຈະເລືອກແພັກເກດອິນເຕີເນັດບ້ານ ຫຼື ເນັດໄຟເບີ (fiber optic) ເຮົາກໍຈະເບິ່ງເລື່ອງຄວາມໄວ ຕໍ່ມາ ກໍຈະເບິ່ງເລື່ອງລາຄາຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ ແຕ່ບັນຫາຄື ເຮົາຈະເລືອກແພັ

Unitel ປ່ຽນແພັກເກດອິນເຕີເນັດ 3G ໃໝ່

ໃນໄລຍະສອງຫາສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາທາງບໍລິສັດ Unitel telecom ໄດ້ປ່ຽນການນຳໃຊ້ແພັກເກດອິນເຕີເນັດ 3G ໃໝ່ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: 1. ແພັກເກດ Lt0 ຄ່າບໍລິການແມ່ນ 90 ກີ

ໃນທີສຸດ Unitel ຄອງໃຈລູກຄ້າດ້ວຍແພກເກດບໍ່ຈຳກັດ LT5

ການປະ­ກົດຕົວຂອງ ຢູນີເທວ 3G ໄດ້ຢຶດຄອງຕະ­ຫຼາດທາງດ້ານໂທລະຄົມລາວ ກາຍ­ເປັນຂະບວນການຟົດ­ຟື້ນ ຍ້ອນວ່າມີຜົນປະ­ໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ເຕັກໂລໂນຊີນີ