Microsoft

ໃນທີສຸດກະມາ Office Mobile ຈາກ Microsoft

ໃນທີສຸດກະມາຖ້າດົນລະ Office Mobile ຈາກ Microsoft ໂປແກມແກ້ໄຂເອກະສານຂອງ Microsoft ຖ້າຢູ່ໃນ Windows ກໍຈະແມ່ນ Microsoft office ໃນເມື່ອກ່ອນເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດໂຕໂປແກມ Microsoft Office ສຳລັ

Microsoft ອອກມາປະກາດວ່າຖືກ ແຮກຄືກັນກັບ Facebook ແລະ Apple

ຊ່ວງຫຼັງໆມານີ້ຈະເຫັນມີການໂຈມຕີໃນໂລກອິນເຕີເນັດຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ສາເຫດມາຈາກລະບົບຮັກສາຄວາມ ປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ, ຊ່ອງໂວຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີສາມາດເຈາະເຂົ້າລະບົບຮັກສາຄວາມ

Microsoft ຈະປິດບໍລິການ Window Live Messenger ໃນວັນທີ 15/01/2013

Microsoft ໄດ້ສົ່ງເມວໄປຫາຜູ້ໃຊ້ງານ Window Live Messenger ຂອງຕົນວ່າ: ເພິ່ນຈະໄດ້ປິດການໃຫ້ບໍລິການ Window Live Messenger ໃນວັນທີ່ 15/01/2013 ນີ້, ຍົກເວັ້ນປະເທດຈີນພຽງປະເທດດຽວ. ໂດຍຜູ

ໂປຣແກມໄລ່ເລກຂອງ Microsoft

Microsoft Mathematics ເປັນໂປຣແກມທີ່ Microsoft ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາແກ້ ເລກໃຫ້ຖືກ ແລະ ໄວ. ຈະເຮັດໃຫ້ເຣົາເຂົ້າໃຈວິທີແກ້ຂອງເລກໂຕນັ້ນເຊັ່ນ: ເລກສົມຜົນ, ຊອກຫາ