ໂປຣແກມໄລ່ເລກຂອງ Microsoft

Microsoft Mathematics ເປັນໂປຣແກມທີ່ Microsoft ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາແກ້ ເລກໃຫ້ຖືກ ແລະ ໄວ. ຈະເຮັດໃຫ້ເຣົາເຂົ້າໃຈວິທີແກ້ຂອງເລກໂຕນັ້ນເຊັ່ນ: ເລກສົມຜົນ, ຊອກຫາ ໃຈຜົນຂັ້ນສອງ-ສາມ, ແກ້ອະສົມຜົນ, ຊອກຫາເສັ້ນສະແດງ,ອະສົມຜົນເຊິ່ງ ມັນຍັງສະແດງໃຈຜົນ ດ້ວຍ ເສັ້ນສະແດງນຳ,ນອກນັ້ນຍັງສາມາດຄິດໄລ່ຈຳພວກເລຂາຄະນິດນຳອີກ.

ດາວໂຫລດໂປຣແກມນີ້ເລີຍຄິຣກ

By Douangtavanh Kongphaly