ໄລ່ເລກ

ໂປຣແກມໄລ່ເລກຂອງ Softmatch

ເປັນໂປແກມໄລ່ເລກຂອງ Softmatchມີຊື່ວ່າ: Algebrator ເຖີງວ່າໜ້າຕາບໍ່ຄືຂອງ Microsoft ແຕ່ມັນກະມີວິທີໄລ່ອອກມາຄ້າຍຄືກັນ. ຈຸດດີແມ່ນມັນສາມາດລົງໄດ້ໝົດທູ

ໂປຣແກມໄລ່ເລກຂອງ Microsoft

Microsoft Mathematics ເປັນໂປຣແກມທີ່ Microsoft ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາແກ້ ເລກໃຫ້ຖືກ ແລະ ໄວ. ຈະເຮັດໃຫ້ເຣົາເຂົ້າໃຈວິທີແກ້ຂອງເລກໂຕນັ້ນເຊັ່ນ: ເລກສົມຜົນ, ຊອກຫາ