Softmatch

ໂປຣແກມໄລ່ເລກຂອງ Softmatch

ເປັນໂປແກມໄລ່ເລກຂອງ Softmatchມີຊື່ວ່າ: Algebrator ເຖີງວ່າໜ້າຕາບໍ່ຄືຂອງ Microsoft ແຕ່ມັນກະມີວິທີໄລ່ອອກມາຄ້າຍຄືກັນ. ຈຸດດີແມ່ນມັນສາມາດລົງໄດ້ໝົດທູ