ໂປຣແກມໄລ່ເລກຂອງ Softmatch

 

ເປັນໂປແກມໄລ່ເລກຂອງ Softmatchມີຊື່ວ່າ: Algebrator ເຖີງວ່າໜ້າຕາບໍ່ຄືຂອງ Microsoft ແຕ່ມັນກະມີວິທີໄລ່ອອກມາຄ້າຍຄືກັນ. ຈຸດດີແມ່ນມັນສາມາດລົງໄດ້ໝົດທູກເຄື່ອງເຊັ່ນ 32bit/64bit/86bit ແຕກຕ່າງຈາກ Microsoft ທີ່ລົງໄດ້ແຕ່ 64bit/86bit

ດາວໂຫຼດເລີຍ ຄຣິກ

By Douangtavanh Kongphaly