Google ເປີດຄ໌ອດສອນກ່ຽວກັບການຄົນຫາໃນ Google

Become a Google power searcher ຫລື ມາເປັນນັກຄົນຫາກັນເທາະ. ມືນີກະມີຂ່າວດີໆຈາກທາງອ້າຍໃຫຍ່ຄ້າຍ Google ເພິ່ນຂຽນລົງບ໋ອກຂອງເພິ່ນວ່າເພິ່ນຈະມີການເປີດຄອດສອນໃນການຄົນຫາໃນ Google ຫລື ອາດຈະເວົາໄດ້ອີກວ່າແນະນຳ ການໃຊ້ເຄື່ອງມືຄົນຫາ Google ໃຫ້ໄດ້ປະສິດຕິພາບ ແລະ ຄົນຫາໃຫ້ຖືກກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້ໄວ, ສະດວກທີ່ສຸດ.

ການລົງທະບຽນແມ່ນເລີ່ມໄປດົນແລ້ວເຊິ່ງເລີ່ມຕັງແຕ່ວັນທີ່ 27 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2012 ແລະ ຈະປິດການລົງທະບຽນເຂົາຄ໌ອດ ນີແມ່ນວັນທີ 16 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2012.

ຄ໌ອດນີເລີ່ມສອນຕັງແຕ່ວັນທີ່ 10 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2012 ເຖິງ ວັນທີ 19 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2012 ເປັນເວລາ 2 ອາທິດ. ເພິ່ນຈະ ສອນແຕ່ມືວັນອັງຄານ, ພຸດ ແລະ ພະຫັດ, ມືລະ 50 ນາທີ. ໃນແຕ່ລະຫ້ອງຮຽນຈະມີກິດຈະກຳ ແລະ ຄຳຖາມໃຫ້ເຮົາຕອບ ແລະ ເພື່ອຝຶກຝົນ.

ນອກນັນທີ່ສຳຄັນແມ່ນເພິ່ນຈະມີການທົດສອບ ແລະ ຫລັງຈາກນັນກໍຈະມີປະກາດສະນີຍະບັດຈາກ Google ອີກດ້ວຍ. ເອົາ ໄປສະຫມັກວຽກບ່ອນໃດເພິ່ນກະຮັບ ແຮະແຮະ ເວົາຫລິນເດີ

ໃຜສົນໃຈສາມາດເຂົາໄປສະຫມັກໄດ້ຕາມລິງນີເລີຍ ຄິຣກ

ຂອບໃຈທີ່ມາ Google official blog

By Douangtavanh Kongphaly