ຟີຣລາຍເຊັ່ນໂປຣແກມ TuneUp 2010 EN

TuneUp 2010 ເປັນໂປຣແກທທີ່ຈະຈັດການຊ່ວຍທູກສິ່ງທູກຢ່າງໃນຄອມໃຫ້ໃໝ່ຂື້ນ, ເປັນໂປຣແກມ ປັບແຕ່ງຄອມໃຫ້ໄວຂື້ນ, ຊ່ວຍກຳຈັດຟາຍທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ, ຟາຍ temporary (windows temporary,internet temporary,Internet History,Cookie,Empty Recycle Bin,Registry …. ), ລົບໂປຣແກມຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຈເປັນເມື່ອມີການບູດຄອມ, ນອກນັ້ນຍັງເບີ່ງແຍງປະສິດຕິ ພາບຂອງຄອມ, ເຊັກສະຖານະຄອມຢ່າງລະອຽດ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ຂັ້ນຕອນການເອົາລາຍເຊັ່ນຟີຣ:

  1. ເຂົ້າໄປລິ້ງນີ້ເລີຍ ຄີຣກ
  2. ພີມ Mailຂອງທ່ານ
  3. ຄິຣກ Request product key
  4. ດາວໂຫຼດໂປຣແກມ  TuneUp 2010
  5. ໃສ່ລາຍເຊັ່ນຄີທີ່ທ່ານໄດ້ຈາກກ່ອງຈົດໝາຍ

By Douangtavanh Kongphaly