Apple ກຽມຜະລິດ Iphone ລຸ້ນຕໍ່ໄປຈຳນວນ 15 ລ້ານເຄື່ອງ, ແຜນຂາຍໝົດໃນ

Apple ໄດ້ລາຍງານມາວ່າກຳລັງກຽມສັ່ງຜະລິດ Iphone ລຸ້ນຖັດໄປຈຳນວນ 15 ລ້ານເຄື່ອງ ຈາກ 2 ບໍລິ ສັດ ເຊິ່ງເຂົາຄາດວ່າຈະຂາຍໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 1 ເດືອນ. ຄິດເປັນ 5 ເທື່ອຂອງການຜະລິດ Iphone 4.

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນໝົດໂລກ ແລະ ຄຳຖາມນັ້ນກໍ່ຄືເຮົາຈະໄດ້ຄອບຄອງ 1 ໃນ 15 ລ້ານເຄື່ອງນັ້ນບໍ່.

By Douangtavanh Kongphaly