Google ເລື່ອນງານ Android event ເນື່ອງຈາກພາຍຸ

screen-shot-2012-10-17-at-5-14-54-pm

ເປັນຂ່າວຮ້າຍຂອງ Google ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເລື່ອນງານ Android event ໂດຍບໍ່ມີກຳນົດເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸ Hurricane Sandy ທີ່ພັດມາ ຈາກທາງທິດຕາເວັນອອກ. ກົງກັນຂ້າມກັບ San Francisco ບ່ອນທີ່ Microsoft ຈະຈັດງານເປີດໂຕ Windows Phone 8 ອາກາດແຈ່ມໃສດີ. ຫາກມາຂ່າວເພີ່ມເຕີມຈາກ Google ຈະລາຍງານມາຕື່ມ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ The Verge