ວິທີແຄຣກ IDM ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ(ວີດີໂອ)

ບໍ່ຕ້ອງອຸກໃຈກັບການໄປຊອກໂປແກມແຄຣກ IDM. ວີດີໂອນີ້ຈະສອນກ່ຽວກັບການແຄຣກ IDM ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໂດຍບໍ່ໃຊ້ໂປແກມຫຍັງ.