IDM

ວິທີແຄຣກ IDM ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ(ວີດີໂອ)

ບໍ່ຕ້ອງອຸກໃຈກັບການໄປຊອກໂປແກມແຄຣກ IDM. ວີດີໂອນີ້ຈະສອນກ່ຽວກັບການແຄຣກ IDM ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໂດຍບໍ່ໃຊ້ໂປແກມຫຍັງ.

ວິທີແຄຣກ IDM(Internet Download Manager) ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໂປແກມ?

IDM(Internet Download Manager) ເປັນໂປແກມສຳລັບນັກດາວໂຫຼດເດີທັງຫຼາຍ ແລະ ຄົນລາວກໍມັກນຳໃຊ້ກັນ. ຕາມທີ່ເຫັນໂດຍວໄປແລ້ວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼ