Iphone 3G

Iphone 3G ເສົ້າເພາະຈະໃຊ້ IOS 5 ບໍ່ໄດ້

IOS 5  ເປັນລະບົບປະຕິບັດການໃໝ່ທີ່ Apple ໄດ້ປ່ອຍອອກມາໃຫ້ເຫັນທີ່ງ່ານ WWDC ເມື່ອວັນທີ່  6/6/2011 ໂດຍມີ feature ເດັ່ນເຊັ່ນ: ລະບົບແຈ້ງເຕືອນແບບໃໝ່ Notification