Iphone 3G ເສົ້າເພາະຈະໃຊ້ IOS 5 ບໍ່ໄດ້

IOS 5  ເປັນລະບົບປະຕິບັດການໃໝ່ທີ່ Apple ໄດ້ປ່ອຍອອກມາໃຫ້ເຫັນທີ່ງ່ານ WWDC ເມື່ອວັນທີ່  6/6/2011 ໂດຍມີ feature ເດັ່ນເຊັ່ນ: ລະບົບແຈ້ງເຕືອນແບບໃໝ່ Notification Center, iMessage, Twitter ໃນໂຕ, ປັບປູງກ້ອງໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຢ່າງປະມານ 200 feature.

ເຊິ່ງທາງ Apple ນັ້ນໄດ້ເປີດເຜີຍລູ້ນທີ່ສາມາດຮອງຮບປະຕິບດການໃໝ່ນີ້ຄືື: iPhone 3GS , iPhone 4, iPod touch gen3, iPod touch gen4, iPad, และ iPad 2. ເສຍໃຈນຳກັບ Iphone 3G ທີ່ບໍ່ມີໃນລາຍການເຊິ່ງໃຜຢາກເຫັນຟິດເຈີໃໝ່ໃນ IOS 5 ກໍຕ້ອງຊື້ Iphone 3GS ຂື້ນໄປ.

By Douangtavanh Kongphaly