gmail

ວີດີໂອແຊດໜ້າຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ເປັນກຸ່ມກັບ Hangouts ໃນ Gmail

ຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດໃນ Gmail ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຈາກການອັບເກດຄວາມສາມາດໂຕນີ້ເຂົ້າໃນ Gmail, ແຕ່ຖ້າທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ກຳລັງວີດີ ໂອແຊດຢູ່ ໃນ Google+, ທ່ານຈະໄດ້ປະສົບການກັບ