ວີດີໂອແຊດໜ້າຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ເປັນກຸ່ມກັບ Hangouts ໃນ Gmail

ຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດໃນ Gmail ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຈາກການອັບເກດຄວາມສາມາດໂຕນີ້ເຂົ້າໃນ Gmail, ແຕ່ຖ້າທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ກຳລັງວີດີ ໂອແຊດຢູ່ ໃນ Google+, ທ່ານຈະໄດ້ປະສົບການກັບ Hangout ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ. ທ່ານສາມາດວີດີໂອແຊດກັບຄົນທີ່ທ່ານຢາກລົມນຳໄດ້ເຖິງ 9 ຄົນ ໃນຄັ້ງດຽວ, ເບິ່ງວີດີໂອສາທິດການໃຊ້ຢູ່ທ້າຍຂ່າວ. ຢູ່ໃນວີດີໂອເຮົາສາມາດວີດີໂອແຊດພ້ອມກັບເບິ່ງວີດີໂອຈາກ Youtube, ເອອກະສານ(Docu- ment), ໜ້າຈໍ ຄອມ(Computer screen)ໄປພ້ອມກັນ.

ທີ່ມາ: Official Gmail Blog