Etl

ເບີຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດ unlimited "2Teen" ຈາກ Etl

ປະມານເກືອບເດືອນໜຶ່ງນິຕິຈື່ບໍ່ໄດ້, ໄດ້ຍິນວ່າທາງ Etl ເພິ່ນໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ເບີໃໝ່ຊື່: ‘2Teen” ເປັນເບີຫຼິ້ນເນັດ 3G ແພັດເກດ Unlimited. ໂດຍລາຄາແມ່ນ 20.