ຄວາມຮູ້

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບແບດເຕີຣີລີທຽມ-ໄອອອນ(Lithium-ion Battery)

ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຈະມາບອກຄວາມຮູ້ດ້ານແບດເຕີຣີໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງເຮົາເປັນຕົ້ນແມ່ນຖືກໃຊ້ໃນສິນຄ້າ ຂອງ Apple ເຊັ່ນ: iPhone, iPad, iPod, Macbook Pro, Macbook Air ເປັນຕົນ.