Capture One Express

ແຈກຟີຣໂປຣແກມ Capture One Express 6 10 ລາຍເຊັ່ນລວມມູນຄ່າປະມານ 1290 $

Capture One Express 6 ເປັນໂປຣແກມທີ່ເຮົາຈະເອົາມາແຈກໃຫ້ກັບທຸກຄົນເຊິ່ງເຮົາຮູ້ ດີວ່າຄົນລາວມັກຂອງຟີຣກັນ ໂປຣແກມນີ້ມີລາຄາ 129$ ເຊິ່ງເປັນລາຄາທີ່ແພງຫຼາຍ ລແະ ກະບໍ