Barcamp Vientiane 2013

ເຊີນທ່ານຮ່ວມງານ Barcamp Vientiane ຄັ້ງທີ 3

[https://kongphaly.la/wp-content/uploads/web-banner.jpg] ງານ Barcamp ເປັນງານພົບປະສົນທະນາກັນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການເປັນງານລະດັບພາກພື້ນສາກົນ, ສວ່ນຫຼາຍ ງານດັ່ງກ່າວເພິ່ນຈະເນັ້ນເວົ້າກ່ຽວກັບ ເລື