Barcamp Vientiane 2013

ເຊີນທ່ານຮ່ວມງານ Barcamp Vientiane ຄັ້ງທີ 3

ງານ Barcamp ເປັນງານພົບປະສົນທະນາກັນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການເປັນງານລະດັບພາກພື້ນສາກົນ, ສວ່ນຫຼາຍ ງານດັ່ງກ່າວເພິ່ນຈະເນັ້ນເວົ້າກ່ຽວກັບ ເລື່ອງເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ເວັບໄຊ. Barcamp ເປັ