ລາຍ​ຊື່ຊົນ​ເຜົ່າ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ

ລາຍ​ຊື່ຊົນ​ເຜົ່າ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ

ຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວມີທັງ ໝົດ 50* ຊົນເຜົ່າ ແລະ ມີ 4 ໝວດພາສາ

ອັນດັບ ຊື່ເອີ້ນລວມ
I. ໝວດພາສາລາວ-ໄຕ (ມີ 8 ຊົນເຜົ່າ)
1. ຊົນເຜົ່າ ລາວ
2. ຊົນເຜົ່າ ໄຕ
3. ຊົນເຜົ່າ ຜູ້ໄທ
4. ຊົນເຜົ່າ ລື້
5. ຊົນເຜົ່າ ຍວນ
6. ຊົນເຜົ່າ ຢັ້ງ
7. ຊົນເຜົ່າ ແຊກ
8. ຊົນເຜົ່າ ໄທເໜືອ
II. ໝວດພາສາມອນ-ຂະແມ (ມີ 33 ຊົນເຜົ່າ)
9. ຊົນເຜົ່າ ກຶມມຸ
10. ຊົນເຜົ່າ ໄປຣ
11. ຊົນເຜົ່າ ຊິງມູນ
12. ຊົນເຜົ່າ ຜ້ອງ
13. ຊົນເຜົ່າ ແທ່ນ
14. ຊົນເຜົ່າ ເອີດູ
15. ຊົນເຜົ່າ ບິດ
16. ຊົນເຜົ່າ ລະເມດ
17. ຊົນເຜົ່າ ສາມຕ່າວ
18. ຊົນເຜົ່າ ກະຕາງ
19. ຊົນເຜົ່າ ມະກອງ
20. ຊົນເຜົ່າ ຕຣີ
21. ຊົນເຜົ່າ ຢຣຸ
22. ຊົນເຜົ່າ ຕຣຽງ
23. ຊົນເຜົ່າ ຕະໂອ້ຍ
24. ຊົນເຜົ່າ ແຢະ
25. ຊົນເຜົ່າ ເບົຣາ
26. ຊົນເຜົ່າ ກະຕູ
27. ຊົນເຜົ່າ ຮາຣັກ
28. ຊົນເຜົ່າ ໂອຍ
29. ຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ
30. ຊົນເຜົ່າ ເຈັງ
31. ຊົນເຜົ່າ ສະດາງ
32. ຊົນເຜົ່າ ຊ່ວຍ
33. ຊົນເຜົ່າ ຍະເຫີນ
34. ຊົນເຜົ່າ ວະລີ
35. ຊົນເຜົ່າ ປະໂກະ
36. ຊົນເຜົ່າ ຂະແມ
37. ຊົນເຜົ່າ ຕຸ້ມ
38. ຊົນເຜົ່າ ງວນ
39. ຊົນເຜົ່າ ມ້ອຍ
40. ຊົນເຜົ່າ ກຣີ
41. ຊົນ​ເຜົ່າ ບ​ຣູ*
III. ໝວດພາສາ ມົ້ງ-ອິວມຽນ (ມີ 2 ຊົນເຜົ່າ)
42. ຊົນເຜົ່າ ມົ້ງ
43. ຊົນເຜົ່າ ອິວມຽນ
IV. ໝວດພາສາ ຈີນ-ຕີເບດ (ມີ 7 ຊົນເຜົ່າ)
44. ຊົນເຜົ່າ ອາຄາ
45. ຊົນເຜົ່າ ພູນ້ອຍ
46. ຊົນເຜົ່າ ລາຫູ
47. ຊົນເຜົ່າ ສີລາ
48. ຊົນເຜົ່າ ຮາຢີ
49. ຊົນເຜົ່າ ໂລໂລ
50. ຊົນເຜົ່າ ຫໍ້

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ ປຶ້ມ ຄູ່ມື ນັກເດີນສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015

*28/12/2018: ອີງ​ຕາມ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ ເທື່ອ​ທີ 6 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ VIII ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ບ​ຣູ ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ມອນ-ຂະ​ແມ ເປັ​ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຊົນ​ເຜົ່າ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຈຳ​ນວນ​ຊົນ​ເຜົ່າ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ຈາກ 49 ຊົນ​ເຜົ່າ ມາ​ເປັນ 50 ຊົນ​ເຜົ່າ ຕາມ​ມະ​ຕິ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 108/ສ​ພ​ຊ, ລົງ​ວັນ​ທີ 05 ທັ​ນ​ວາ 20ົ້18.