ວິທີແກ້ໄຂDota2ໃນໂປແກມSteamຫລິ້ນບໍ່ໄດ້

ເທັກນິກລເກໆນ້ອຍໆເມື່ອເຮົາເຂົ້າເກມ Dota2 ໃນໂປແກມ Steam ບໍ່ໄດ້ ແລະ ຟ້ອງຂຶ້ນມາວ່າ: “Dota.exe has stop working”.

  • ສຳລັບໃຜໃຊ້ Windows 7 32bit ເຂົ້າໄປຕາມທີ່ຢູ່ນີ້: ເຂົ້າ My Computer => Local Disk C => Windows => System32 => wbem
    • ແກ້ໄຂຟາຍໂດຍປ່ຽນຊື່ຈາກ fastprox.dll ເປັນ fastprox.dllold
  • ສຳລັບໃຜໃຊ້ Windows 7 32bit ເຂົ້າໄປຕາມທີ່ຢູ່ນີ້: ເຂົ້າ My Computer => Local Disk C => Windows => SysWOW64 => wbem
    • ແກ້ໄຂຟາຍໂດຍປ່ຽນຊື່ຈາກ fastprox.dll ເປັນ fastprox.dllold