ວິທີອັບເກດວິນໂດ 7 Ultimate ຟີຣ ແລະ ລາຍເຊັ່ນຂອງເວີເຊິນຕ່າງໆ

ມື້ນີ້ເຈົ້າຂອງເວັບກໍ່ຈະມາບອກເທັດນິກດີໆກັນ ເຊິ່ງນັ້ນກໍແມ່ນການເຮັດໃຫ້ວິນໂດ 7 ຂອງທ່ານຈາກທີ່ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ເປັນຂອງແທ້ ຫຼື ແຄກ ເຊິ່ງບັນຫາຈາກການໃຊ້ວິນໂດພວກນີ້ກໍຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດອັບເດດໄດ້ມ ອີກຢ່າງ ໜຶ່ງຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາລຳຄານເວລາລົງໂປຣແກມ ແລະ ຕອນເປີດຄອມເພາະມັນຈະເປີດໜ້າຕ່າງ ເຕືອນໃຫ້ເຮົົາ ຕ້ອງລົງທະບຽນ. ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງນຳເອົາສິ່ງດີໆມາຝາກກັນ.

ຂັ້ນຕອນການອັບເກດວິນໂດ 7 Ultimate

ສິ່ງທີ່ມີກ່ອນການເຮັດຕ້ອງມີ  key ເພື່ອທີ່ຈະມາໃຊ້ໃນການອັບເດດ.

ດາວໂຫຼດ key ໄດ້ທີນີ້

ໃນຟາຍທີ່ດາວໂຫຼດຈະມີຄີ6ຄີເຊິ່ງຈະແບ່ງເປັນເວີເຊິນລະ2ຄີ. ນອກນັ້ນຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນຄີໃນການອັບເກດ ແລະ ລົງທະ ບຽນວິນໂດນຳອີກ

ຫຼັງຈາກທີ່ດາວໂຫຼດ  key ມາແລ້ວກໍເລີ່ມລົງມືກັນເລີຍ

  1. ເຂົ້າໄປຕາມຮູບ ແລະ ຊອກຫາ windows anytime upgrade ຫຼັງຈາກນັນຄິຣກເຂົ້າໄປເລີຍ

2. ໜ້າຕ່າງໃໝ່ຈະເປີດຂຶ້ນມາ ໃຫ້ເຮົາເລືອກເອົາ Enter the Upgrade key

3. ພິມຄີທີ່ໄດ້ຈາກການດາວໂຫຼດ( ແນະນຳໃຫ້ເອົາຄີຂອງວິນໂດ 7 Ultimate)

4. ລໍຖ້າໃຫ້ມັນຢືນຢັນຄີ

5. ຄິຣກ Accept ເພື່ອຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງ

6. ລໍຖ້າໃຫ້ມັນອັບເກດ

7. ສຳເລັດ 😉

ມີບາງເທື່ອທີ່ວິນໂດຈະບອກວ່າໃສ່ຄີຜິດ ຫຼື ໃສ່ຄີອັບເກດເວີເຊິນອື່ນ, ຖ້າເຈີກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈພຽງແຕ່ Restart ຄອມໃໝ່.

ຖ້າຫາກທ່ານກຳລັງໃຊ້ວິນໂດ 7 Ultimate ຢູ່ແລ້ວ ຢາກລົງທະບຽນພຽງແຕ່ພິມຄີໃສ່ກໍຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

ຄີດັ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ລົງທະບຽນ ແລະ ອັບເກດເປັນ Ultimate ໄດ້ 100 ເປີເຊັນ

 

ໃຜບໍ່ເຂົ້າໃຈໂຕໃດຖາມໄດ້

By Douangtavanh Kongphaly