ມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford, MIT, Harvard ແລະ Udacity ເປີດຫ້ອງສອນອອນລາຍ

ມີຂ່າວດີມາບອກສຳລັບຜູ້ໃດທີ່ສົນໃຈເລື່ອງການຮຽນອອນລາຍ, ຜູ້ທີ່ມັກຊອກຮູ້ຮຳຮຽນ. Class-Central.com ກັບມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງ ໂລກ Stanford, MIT, Harvard ແລະ Udacity ເປີດຫ້ອງສອນອອນລາຍໂດຍມີຫົວຂໍ້ສຳຄັນທີ່ໜ້າສົນໃຈນັ້ນກໍຄືໝວດວິຊາວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ(Computer Science), ແຕ່ຖ້າໃຜບໍ່ສົນໃຈວິຊານີ້ກະຍັງມີອີກຫຼາຍໆວິຊາໃຫ້ຕິດຕາມກັນເຊັ່ນ: ວິສະວະກໍາພົນລະເຮືອນ ຫລື ວຽກໂຍທາທິການ(Civil Engineering), (ລະບົບການຈັດຜັງ)Complex Systems, ເອເລັກໂຕຼເຕັກນິກ(Electrical Engineering), (ຜູ້ປະກອບການ)Entrepreneurship and (ການແພດ ຫລື ການຢາ)Medicine.

ໃຜສົນໃຈສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່  Class-Central.com