ຟຼີລາຍເຊັນ BitDefender Internet Security 2013 1 ປີ

ຈາກເວັບ Yoda.ro ເປັນເວັບພາສາໂຣມາເນຍ, ເພິ່ນວ່າເພິ່ນຈະແຈກລາຍເຊັນ BitDefender Internet Security 2013 1 ປີເຊິ່ງ BitDefender ໂຣມາ ເນຍເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ. ການແຈກຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 23 ຫາ 25 ແລະ ເວລາທີ່ທ່ານຈະສາມາດຂໍເອົາລາຍເຊັນໄດ້ນັ້ນແມ່ນຈະຢູ່ຊ່ວງ ເວລາ 15:00 ຫາ 16:00 ຕາມເວລາຂອງປະເທດໂຣມາເນຍ(ເຂດໂມງຂອງປະເທດໂຣມາເນຍແມ່ນ GTM+2)ຈະຖືກຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນໃນບ້ານເຮົາ ແມ່ນ 20:00 ຫາ 21:00.ວິທີເອົາແມ່ນເມື່ອຮອດເວລາທີ່ເພິ່ນແຈກແລ້ວແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປເວັບຂອງເພິ່ນ Yoda.ro ແລ້ວຂໍເອົາລາຍເຊັນປະມານນີ້ລະ, ຫວງັວ່າມັນຄົງຈະໃຊ້ໄດ້ນອກປະເທດໂຣມາເນຍເນາະ.

ເວັບທີ່ເພິ່ນແຈກເປັນພາສາໂຣມາເນຍເດີ້ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ Google Translate Tool ໃນການແປ

ຂອບໃຈທີ່ມາ Yoda.ro