geeksphone

Mozilla ເປີດໂຕໂທລະສັບສຳ ລັບນັກພັດທະນາ Firefox OS

Mozilla ຮ່ວມກັບ Geeksphone(ບໍລິສັດສັນຊາແອດສປາຍ)ເປີດໂຕໂທລະສັບສອງລຸ້ນດ້ວຍກັນເພື່ອນັກພັດທະນາລະບົບປະຕິດບັດການ Firefox OS ໂດຍສະເພາະເລີຍມີຊື່ວ່າ: Keon(ສີສົ້ມ