ມາເບິ່ງ Iphone ທີ່ເຮັດຈາກໝາກໄມ້ຕ່າງໆ

ຢາກໄດ້  Iphone ທີ່ຖືກ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດເອງໄດ້. ໃຜຢາກເຮັດຕາມກະເຮັດເດີ້ຄັນເຮັດ ໄດ້.

By Douangtavanh Kongphaly