Youtube ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານ ທີ່ມີຜູ້ຕິດຕາມ 100 ຄົນຂຶ້ນ ໄປສາມາດໃ

Youtube ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ມີຜູ້ຕິດຕາມ 100 ຄົນຂຶ້ນໄປສາມາດໃຊ້ງານບໍລການຖ່າຍທອດສົດ(live strea-ming)ຫຼັງຈາກທີ່ເພິ່ນໄດ້ເປີດໂຕບໍລິການດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນເວລາສາມເດືອນ ແລ້ວເຊິງວ່າການບໍລິການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຍັງມີຄົນໃຊ້ບໍລິການໜ້ອຍຢູ່ເນື່ອງຈາກວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ນະໂຍບາຍໃຫ້ບໍລິການຖ່າຍທອດສົດສຳລັບຄົນທີ່ມີຜູ້ຕິດຕາມ(Subscriber) 1000 ຄົນຂຶ້ນໄປຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ງານບໍລິການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ພຽງແຕ່ໄປເປີດໃຊ້ງານໃນໜ້າຕັ້ງຄ່າ(account features page). ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການປ່ຽນແປງແມ່ນອີກ ຫຼາຍຢ່າງເຊິ່ງທີ່ສັງເກດໄດ້ຫຼັກໆເລີຍແມ່ນແຖບ Guide ເຊິ່ງວາແຕ່ກ່ອນຈະຢູ່ທາງຂ້າງ, ແຕ່ໄດ້ຂຶ້ນໄປຢູ່ແຖວ ທາງເທິງເຮັດໃຫ້ ເບິ່ງສະອາດຕຂຶ້ນຕື່ມ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນ Youtube ໄດ້ທີ່ບ໋ອກຂອງເພິ່ນ Youtube Creators Blog

ຂອບໃຈທີມາ TheVerge