ວຽກ​ບ້ານ​ພ​າ​ສາ C ໃນ​ການ​ໃຊ້​ຄຳ​ສັ່ງ "for"

1.
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
int a,b;
for (a=1;a<=5;a++) {
for (b=1;b<=5;b++) {
printf(“%d”,a);
}
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}

 

2.

1 1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3
4 4
5 5

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
int a,b;
for (a=1;a<=5;a++) {
for (b=5;b>=1;b–) {
printf(“%d”,a);
}
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}

 

3.

1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
int a,b;
for (a=1;a<=5;a++) {
for (b=1;b<=a;b++) {
printf(“%d”,a);
}
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}

 

4.

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
int a,b;
for (a=1;a<=5;a++) {
for (b=1;b<=a;b++) {
printf(“%d”,b);
}
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}

 

5.

1 2 3 4 5
2 3 4 5
3 4 5
4 5
5

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
int a,b;
for (a=1;a<=5;a++) {
for (b=a;b<=5;b++) {
printf(“%d”,b);
}
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}

 

6.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
int a,b;
for (a=1;a<=5;a++) {
for (b=1;b<=5;b++) {
printf(“%d”,b);
}
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}

7.

5 5 5 5 5
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
int a,b;
for (a=5;a>=1;a–) {
for (b=5;b>=1;b–) {
printf(“%d”,a);
}
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}

 

8.

5
4 4
3 3 3
2 2 2 2
1 1 1 1 1

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
int a,b;
for (a=5;a>=1;a–) {
for (b=5;b>=a;b–) {
printf(“%d”,a);
}
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}

 

9.

5
4 5
3 4 5
2 3 4 5
1 2 3 4 5

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
int a,b;
for (a=5;a>=1;a–) {
for (b=a;b<=5;b++) {
printf(“%d”,b);
}
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}

 

10.

A-Z

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
int a,b;
for (a=1;a<=100;a++) {

if (a%2==1) {
printf(“%d”,a);
printf(“\n”);
}

}
getch();
return 0;
}

 

11.

ສະແດງເລກຄີກຕັ້ງແຕ່ 1-100

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main() {
int a;
for (a=1;a<=100;a++) {
printf(“%d”,+a);
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}