iWork ສຳລັບ iCloud ເປີດໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປທົດລອງ ໃຊ້ແລ້ວ

Apple announced iWork beta on iCloud to public

ຫຼັງຈາກທີ່ປ່ອຍໃຫ້ແຕ່ຜູ້ທີ່ຖືກເຊີນຈາກ Apple ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດມີສິດໃຊ້ iWork ສຳລັບ iCloud ໄດ້ ແລະ ຄົນທົ່ວໄປກໍບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເທື່ອ. ແຕ່ໃນບໍ່ດົນມານີ້ຄົນ ທົ່ວໄປກໍສາມາດເຂົ້າໄປທົດລອງໃຊ້ບໍລິການນີ້ໄດ້ແລ້ວ, ແຕ່ວ່າທາງ Apple ເພິ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ປະກາດອອກມາເປັນທາງການວ່າເພິ່ນເປີດໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປເຂົ້າໄປທົດລອງບໍລິ ການ iWork ຂອງເພິ່ນໄດ້ແລ້ວເທື່ອ. iWork ໃນ iCloud ນີ້ມີ Pages, Numbers ແລະ Keynote ແຕ່ຍັງຢູ່ສະຖາ ນະ beta ຢູ່, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຖ້າທ່ານຈະໃຊ້ບໍລິ ການນີ້ແມ່ນທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຊື້ໂປແກມ iWork ຂອງເພິ່ນ ມາກ່ອນຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ວ່າເຮົາກະຍັງໃຊ້ໄດ້ໂດຍທີ່ວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຊື້ໂປແກມນັ້ນເລີຍ, ນີອາດຈະເປັນທາງ Apple ເພິ່ນໃຫ້ໃຊ້ຍ້ອນວ່າເພິ່ນຕ້ອງການຫາ bug.

ໂປແກມ iWork ແມ່ນໂປແກມໃຊ້ສຳລັບວຽກງານເອກກະສານເຊິ່ງໃນ iWork ກໍຈະມີໂປແກມຍ່ອຍເຊັ່ນ: Pages ໃຊ້ໃນວຽກງານການພິມຕ່າງໆປຽບເໝືອນກັບ Word ຂອງທາງ Microsoft, Numbers ໃຊ້ໃນວຽກງານ ຄິດໄລ່, ເຮັດງົບປະມານ, ເກັບສະຖິຕິປະມານນັ້ນປຽບເໝືອນ Excel ແລະ Keynote ໃຊ້ໃນວຽກງານການນຳ ສະເໜີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງປຽບເໝືອນ PowerPoint.

ຂອບໃຈທີມາ Engadget