Multiple Overlapping Deprivation Analysis – MODA

Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA) ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຄວາມ​ຂາດ​ເຂີນ ແລະ ທຸ​ກ​ຍາກ​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່ UNICEF ໃຊ້  ເຊິ່ງວ່າ​ເຄື່ອງ​ມື​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຖືກ​ເອົາ​ໄປ​ນຳ​ໃຊ້ໃນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ຂາດ​ເຂີນ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃນຫຼາຍ​ມິ​ຕິ.

ການ​ວິ​ເຄາະ​ MODA ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​​ເພິ່ນເອົາ​ມາ​ໃຊ້​ແມ່ນ ຂໍ້​ມູນມາ​ຈາກ​ຜົນ​ການ​ສຳຫຼວດ​ຕົວ​ແທນ LSIS II ໂດຍ​ເຈາະ​ຈົງ​ແຕ່​ເດັກ​ນ້ອຍ​ອາ​ຍຸ 0 ປ​ີ ຫາ 17ປີ.

…